Anasayfam Yap Sık Kullanılanlara Ekle

Sitene Ekle Künye Arşiv  İletişim  rss  
ANASAYFA VİDEO GALERİ FOTO GALERİ FİRMA REHBERİ İLANLAR İLETİŞİM  
 
THK YENİ YÖNETİMİ ESKİ YÖNETİMİYLE
DAVUTOĞLNDAN ÖNEMLİ ÇIKIŞ
AĞRALİOĞLU İLK BASIN TOPLANTISINI YAPTI
O REKTÖR GÖREVDEN ALINDI
DOĞU AKDENİZDE KARARLILIKLA DEVAM EDECEĞİZ


Ajans 09/ Aydın Haberleri - TARİHİN DERİNLİKLERİNDEN GÜNÜMÜZE !..
TARİHİN DERİNLİKLERİNDEN GÜNÜMÜZE !.. BU YAZININ EKLENME TARİHİ 09-02-2019 / 21:06 | BU YAZI TOPLAM 654 KEZ OKUNDU.
   
Fahrettin Bağrı
fahrettinbagri@windowslive.com
12 Punto 14 Punto 16 Punto 18 Punto
TARİHİN DERİNLİKLERİNDEN GÜNÜMÜZE !..

31.7.1970 tarihli 1323 sayılı Kanun Tasarısı üzerinde TBMM Genel Kurulda yapılan görüşmelerden;

G.P. GRUPU ADINA İHSAN KABADAYI (Konya) — Sayın Başkan, muhterem arkadaşlarım; 27.7.1967 tarihinde kabul edilerek, 10 Ağustos 1967 de bir kısım hükümleri yürürlü­ğe giren 926 sayılı Türk Silâhlı Kuvvetleri Personel Kanununun malî hükümleri 657 sa­yılı Devlet Memurları Kanununun malî hü­kümleriyle birlikte yürürlüğe gireceği öngö­rülmüştü. Ancak, 14.7.1965 tarihinde ka­bul edilen 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 23.7.1965 tarihinde yayınlanmış bâzı hükümleri o tarihte yürürlüğe girmiş, fakat malî hükümleri bâzı sebeplerle yürürlüğe konmadığından 926 sayılı Türk Silâhlı Kuvvetle­ri Personel Kanununun malî hükümleri de uygulanmamıştı.

657 sayılı Devlet Memurları Ka­nununun bâzı maddelerinin değiştirilmesi ve bâzı maddeler eklenmesi, ayrıca 657 sayılı Dev­let Memurları Kanununun kabulünden bu yana ortaya çıkan yeni durumları değerlendirmek suretiyle lüzumlu değişiklikler yapmak, per­sonel reformunu günümüzün sosyal ve eko­nomik şartlarına göre yeniden ayarlamak, ele almak, ücret sisteminde paralellik, ücret denk­liği getirmek gibi gerekçelerle hazırlanmış ve Parlâmentoya geltirilerek kısa bir süre evvel kabul edilmişti.

926 sayılı Türk Silâhlı Kuvvetleri Personel Kanununun hükümleri iki ana bölümde müta­lâa edilebilir : Birincisi; 657 sayılı Devlet Memurları Ka­nununa paralel olarak vaz’edilen hükümler. Diğer ikinci kısmını da, Türk Silâhlı Kuvvetleri ve hizmetin özelliklerine, hususiyetine ait olarak vaz’edilen hükümlerdir. İkinci husus; astsubay sınıfında kıdemli başçavuş 80’in karşılığına kadar yükselir. Bu, bir binbaşı karşılığıdır, 20 ile başlar, 80’e kadar çı­kar. Yenisinde 550 gösteriliyor. Kademe terfilerinde maalesef, 657 sayılı Kanunun hüküm­lerine ve ölçülerine bağlı olmaksızın, Silâhlı Kuvvetler Personel Kanununun diğer ölçülerine bağlı olmaksızın kademe yükselmelerinde diğerleri 20 ile basamak basamak giderken, bunlarda 15 tutulmuştur, bunun da değiştirilmesine ait bir önerge verdim. İnşallah haksızlık giderilir. Daha evvel 80’e kadar çıkıyordu, 20 ile başlı­yordu, motamot tutuyor, aynısıdır. Sivil sek­törde öyle, diğer subaylarda yükseliş kademe derecesi 20,20 artarken astsubay sınıfında 15’e inmiştir. Bir yanlışlık mı oldu; bilmiyorum, bunu anlayamadık. Burada da bir haksızlık olduğu için bunun tashihi gerekir kanısındayım.

MİLLÎ SAVUNMA BAKANI AHMET TOPALOĞLU (Adana) — Sayın Başkan, çok muh­terem arkadaşlarım, Askerî Personel Kanunu üzerinde arkadaşlarım fikirlerini beyan ederken, 657 sayılı Ka­nunu değiştiren ve bir müddet evvel Yüce Meclisinizce kabul edilen kanun hükümleri dışında sadece münhasıran bu kanun dışında özel bir Askerî Personel Kanunu müzakere ediliyor­muş gibi konuşmalar yaptılar.

926 sayılı Askerî Personel Kanunu, 10 Ağus­tos 1967 de yürürlüğe girdikten sonra, bu kanu­nun iki çeşit hükümleri var idi. Birisi, Türk Silâhlı Kuvvetlerinin "terfi, emeklilk ve sosyal haklarını" tanzim eden hükümleri; ikincisi de 657 sayılı Devlet Personel Kanununa paralel malî hükümler. Yine 926 sayılı Kanun, bu malî hükümlerin Devlet Personel Kanunu ile birlik­te yürürlüğe konulacağı hükmünü taşımakta idi. Ancak 657 sayılı Kanunun malî hükümlerinin tatbikindeki gecikmeler ve bilâhare bu kanunu değiştiren yeni Devlet Personel Kanununun de­ğişik hükümleri muvacehesinde, daha evvel 657 sayılı Kanundan aynen paralel olarak alınmış maddeler, bu sefer de yeni tanzim edilen Devlet Personel Kanununun hükümleri aynen Askerî Personel Kanununa geçirilmiştir. Yani burada müzakere ettiğiniz hükümlerin hepsi Yüce Meclisçe Devlet Personel Kanunu müzakere edi­lirken, müzakere edilmiş ve kabul edilmiş hükümlerdir.

Çok sayın arkadaşlarım, evvelâ şunu arz edeyim ki, Devlet Personeli Kanunu nasıl bir tazminat kanunu değilse, bir reform kanunu ise, bu Askerî Personel Kanunu da bir tazminat kanu­nu değildir. Binaenaleyh, Devlet Personel Ka­nununda, burada Hükümet teklifinin dışında Meclisinizde kabul edilmiş olan hâkimlere verilmiş tazminat dışında Devlet Personel Kanunu nasıl hiçbir sınıfa tazminat getirmemişse, Aske­rî Personel Kanunu da hiçjbir sınıfa tazminat getirmeyi düşünmemiştir. Binaenaleyh, doktora da, mühendise de, öğretmene de bir tazminat getirmemiştir. Çünkü Devlet Personel Kanunu bir tazminat kanunu değil, bir reform kanunu­dur.

MUSTAFA ÜSTÜNDAĞ (Konya) — Sorum çok kısa efendim. Sayın sözcüden şunu öğrenmek istiyorum efendim. Askerî tıp mensuplan ile si­vil tıp mensuplarının aynı dengeye getirilmesi imkânı olacak mıdır? Yaptığım tetkikata göre Personel Kanununda sivil tıp mensupları ile askerî tıp personeli arasında fark görüyorum.

İkinci sorum şu; astsubaylar 262 sayılı Kanu­na göre 80 liraya kadar yükselebilmekte idiler. Bugün durumları aşağıya düşmektedir. Eskiden ortaokul mezunları astsubay oluyordu. Şimdi bi­liyorsunuz lise mezunları astsubay oluyor. Bun­ların durumu için bir şey düşünülüyor mu?

Muhterem arkadaşlarım; daha önce astsu­baylarımız, yanılmıyorsam, binbaşıların derece ve kademeleri arasında mütalâa edilmektey­diler. Şimdi ise, bu tasarıda ve 5 numaralı cet­velde astsubaylarımız 650 kademede dondurul­maktadırlar. Hava ve deniz astsubayları bugün liseden sonra bir sene daha okumakta ve ayrıca 6 ay meslekî eğitime tabi tutulmaktadır­lar.

Bu durum karşısında 657 sayılı Kanunun 4 ncü derecesinin kademeleri arasındaki fark 20 olarak gösterilmiştir. Astsubaylarımızın 4 ncü ve 5 nci kademeleri arasındaki fark ise, 15 olarak alınmıştır. Binaenaleyh, 650 göstergesinde dondurulan astsubaylarımızın, önergemde belirt­tiğim gibi, kademe olarak 710’a çıkarılmalarını talebetmekteyim.

Astsubayların âzami yaşı 55 olarak alınmış­tır. Bu durum karşısında astsubaylar, 650 ka­demesine 45 yaşlarında vâsıl olacaklardır. 650’yi dolduran bu arkadaşlarımız 10 sene içinde terfi edemeyecekler ve 650 kademesinde bekleyeceklerdir. Bu 10 senenin ifadesi, kanaatimce hak­sızlık olacaktır. Bunların 4 ncü derecesindeki kademelerini yükseltmek mecburiyetindeyiz.
Sayın Komisyonumuzun, Hükümetimizin ve arkadaşlarımızın takririmize iltifat buyurmala­rını istirham ediyor, saygılarımı sunuyorum.

Sayın Başkanlığa,
926 sayılı Türk Silâhlı Kuvvetleri Personel Kanununun bâzı maddelerini değiştiren ve bu kanuna bâzı maddeler ekleyen kanun tasarısı­nın, 137 nci maddeyi değiştiren 4 ncü maddenin (c) fıkrasının (astsubaylar hakkındaki gösterge tablosu, EK-VIII sayılı cetvel) in aşağıdaki şekilde değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. Saygılarımızla.
Ankara Balıkesir Hatay Nevşehir Konya Sivas Kayseri Hatay

Mustafa Maden//Osman Tan//Halil Akgöl//Hüsamettin Başer Baha Müderrisoğlu//Enver Akova//Şevket Doğan//Ali Yılmaz

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlarım, mad­de üzerinde verilmiş bulunan üç önergeyi de okuttum.Şimdi, teker teker okutup Yüce Meclisin oyuna sunacağım.
(Konya Milletvekili ihsan Kabadayı’nın 1 nci önergesi tekrar okundu)
BAŞKAN — Komisyon olarak katılıyor mu­sunuz?
PLÂN KOMİSYONU SÖZCÜSÜ MUSTAFA KEMAL YILMAZ (Ankara) — Sayın Başkan,katılmamıza imkân yok. Şu bakımdan; tamamen tabloları alt üst etmektedir. Bu bakımdan müm­kün değil.
BAŞKAN — Hükümet?
MÎLLÎ SAVUNMA BAKANI AHMET TOPALOĞLU (Adana) — Katılmıyoruz.
BAŞKAN — Hükümet ve Komisyon katılmı­yor.
Değişiklik önergesini Yüce Heyetin oyuna sunuyorum. Kabul edenler... Kabul etmiyenler...Kabul edilmemiştir.

Y O R U M ve S O N U Ç: ""PLÂN KOMİSYONU SÖZCÜSÜ MUSTAFA KEMAL YILMAZ (Ankara)— Sayın Başkan, katılmamıza imkân yok. Şu bakımdan; tamamen tabloları alt üst etmektedir. Bu bakımdan müm­kün değil.""

***tamamen tabloları alt üst etmektedir.***
KİM ALT ÜST EDİYOR? Astsubaylarla ilgili tablo değişikliği önergesi. Yani; o günlerden bugünlere kadar Astsubayların adeta "BAŞININ BELASI" olan Madde-137 (c) bendi tabiki. Ancak, çok yakın zamanda bu "BAŞ BELASI" maddedeki olumsuzluklar da tarihe kavuşacak İnşallah. Sağlıklar dilerim...

Fahrettin BAĞRI 

E.Malişye Asb.

 

 

 

 ADI SOYADI :  
 
 E-MAİL :  
 
 
 
 
 
 
YAZARA AİT DİĞER YAZILAR
 
1 - ENFLASYON VE PARA POLİTİKASI

07-08-2019 - 17:52

 
2 - O ZAMAN BİLE YASALARA UYULMUŞ !..

06-08-2019 - 12:10

 
3 - HANİ ANAYASA FIRLATILMIŞTI YA, İŞTE ONA YAKIN BİR TARİH

23-07-2019 - 22:04

 
4 - ASTSUBAYLARA LİSANS DÜZEYİNDE EĞİTİM-ÖĞRETİMİ

17-07-2019 - 07:19

 
5 - CEVAP BEKLENEN SORULAR ?

13-07-2019 - 20:35

 
 
DİĞER YAZILAR :  [ 1 ]  [ 2 ]  [ 3 ]  [ 4 ]  [ 5 ]  [ 6 ]  [ 7 ]  [ 8 ]  [ 9 ]  [ 10 ]  [ 11 ]  [ 12 ]  [ 13 ]  [ 14 ]  [ 15 ]  [ 16 ]  [ 17 ]
 
YAZARIMIZA AİT SİSTEMİMİZDE KAYITLI TOPLAM 84 ADET YAZI KAYITLI .
 
 
           ..
 
TÜM YAZARLARAydın Hava Durumu

Pazartesi Sıcak Sıcak 39°C 25°C

Salı Sıcak Sıcak 39°C 24°C

Çarşamba Sıcak Sıcak 37°C 23°C           YORUMLAR
ERDEM TUNÇ

     Bakan Pakdemirli ağzından baklayı kaçırdı. Basın açıklamasında Türk Hava Kurumu Chp ile işbirliği içinde deyiverdi. ...

SELİN SEVER

     Sayın Bakan TSK nın ve THK nın uçaklarını yaşlı diye kiralamadığınızı söylüyorsunuz. Acaba Rus Helikopterlerin 60 ...

HASAN YILMAZ

     MAALESEF BU HASTALIK BİZDE HEPİMİZDE VAR. TOPLUM TEPKİ GÖSTERİYOR. PARTİ GENEL BAŞKANI ELEŞTİRİYOR. ETİK DEĞİL DEĞİL ...

EREN EFE

     Sayın Haberci arkadaş Üniversitelerde akraba atamalatını da görün. Eski ADÜ Rektörü Cavit Bircan Karısını atama yaptığında ...

VAHDET TÜRKOĞLU

     Hasan Bey yazınızı tek çırpıda okudum. hepsine katılıyorum. Eskiden tek tük olan yağma talan rant şimdi ...

KÜRŞAT GÜLER

     Ne Diyeyim eksik bile yazmışsın. Satılanlara ve Rannta kurban edilen doğaya mı yanayım, Türk Halkının vurdumduymazlığınamı? ...


           ANKET
BAŞKANLIK SİSTEMİNİ NASIL BULUYORSUNUZ?
% 46 √ Toplam : 56 - Başarı Buluyorum.
% 15 √ Toplam : 18 - Başarısız Buluyorum.
% 5 √ Toplam : 6 - Revizyon Gerekir
% 35 √ Toplam : 42 - Parlamenter Sisteme dönülmeli.
   

TRT Spor HaberlerGÜNCEL   SİYASET   EKONOMİ   AYDIN   SAĞLIK   MAGAZİN   SPOR   LEZZETLERİMİZ  
KÜLTÜR/SANAT   ÇEVRE   KAMPANYALAR   kampanyalar   YAZAR GİRİŞİ   SİVİL TOPLUM   EĞİTİM   HABER VİDEOLARI  
FİLM FRAGMANLARI   KOMİK VİDEOLAR   VİDEO  

RSS © 2012 Ajans 09/ Aydın Haberleri Sitesi
Site iceriğinin telif hakkı bildirilmeksizin kullanılması yasaktır
Gizlilik İlkeleri | Kullanım Koşulları | Künye | Reklam | İletişim